Posts

CPUV ke41 dan ke42

Dah ada uban?

CPUV ke35-40

Helmet baru

Dah credited...

Sajer nak sembang...

CPUV ke34 | Musee Platinum Tokyo

CPUV ke28-33

Cuti Emergency

CPUV ke27 | SME Micro Finance

CPUV ke26 | Proton PCC